För fem år sedan skrev jag en artikel i Genesis (1/2008) om tio vetenskapliga argument mot evolution, som också återfinns här. Artikeln har fått häftig kritik. Det verkar som att skapelsetro kan accepteras så länge den är en ”religiös” uppfattning, det vill säga så länge den stöder sig på personlig tro, egna känslor och subjektiva tolkningar. Men så fort en skapelsetro börjar spela på vetenskapens planhalva brukar toleransen bli som bortblåst. Här vill evolutionister ha monopol.

Denna artikel trotsar dock evolutionisternas önskan och listar tio vetenskapliga argument för skapelsetro. Vetenskapen arbetar genom att göra antaganden om hur naturen är beskaffad. Sådana antaganden kallas hypoteser, vilka testas mot verkligheten genom observationer och experiment. Talar dessa för hypotesen upphöjs den till en teori, vilket är en hypotes med högre trovärdighet. Varifrån antagandena kommer spelar ingen roll. De kan vara rena gissningar, komma från andra vetenskapliga teorier eller vara inspirerade från annat håll. Det är därför helt okey om antagandet, hypotesen, kommer från Bibeln. Det viktiga för vetenskapligheten är att den gör förutsägelser, prediktioner, som går att jämföra med verkligheten i observationer och/eller experiment. Om Bibeln gör sådana testbara förutsägelser kan skapelsetron alltså testas vetenskapligt.

Då återstår de två frågorna om Bibeln verkligen förutsäger något, och i så fall om dessa förutsägelser har besannats. Svaret är ”ja” på båda. Jag ger tio exempel på detta nedan, vilket alltså är de tio utlovade vetenskapliga argumenten för skapelsetron. De flesta har sin rot i de Bibliska händelserna skapelse, syndafall, syndaflod och språkförbistring.

Bild 1. Modern syn på universums utveckling. Det väsentliga för resonemanget här är att tiden haft en början, till vänster i figuren. (Illustration från “Intelligent skapelsetro” av artikelförfattaren.)

 1. Bibelns mäktiga första vers ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” uttalar att universum har haft en början. Så sent som i början på nittonhundratalet var Bibeln tämligen ensam om att göra denna förutsägelse. De då gällande kosmologiska modellerna pekade på ett universum som alltid hade funnits. Detta var välkommet för dem som trodde på ett naturalistiskt ursprung, eftersom man då undvek problemet med universums första orsak. De senaste hundra årens astronomiska observationer har dock visat att Bibeln haft rätt i tusentals år. Tiden, och därmed hela universum, verkar ha haft en början. Forskarna kallar den big bang (Bild 1).
 2. Första Moseboken beskriver hur växter och djur skapades ”inom deras slag”. Detta förutsäger att naturens olika organismer bör uppträda gruppvis. Evolutionsläran förväntar sig raka motsatsen, nämligen sekvenser av organismer mellan första bakterien och dagens livsformer. Vetenskapliga observationer stöder ohotat det bibliska scenariot (Bild 2). Bläckfiskar har alltid varit bläckfiskar. Sjöstjärnor har alltid varit sjöstjärnor. Ingen har sett vare sig en bläckstjärna eller en sjöfisk.

Bild 2. Det fossila mönstret stöder det bibliska scenariot, men motsäger det evolutionistiska. Ett streck i den högra bilden är ett biologiskt fylum. (Illustration från “Intelligent skapelsetro av artikelförfattaren.)

 1. Bibeln beskriver att naturen efter syndafallet går mot upplösning. Paulus uttrycker detta i Romarbrevet 8:20 som att ”Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen”. Denna förutsägelse bekräftas inte minst av den genetiska forskningen som nästan dagligen finner nya sjukdomsalstrande eller dödliga mutationer. Ånyo förväntar sig evolutionsläran det motsatta, eftersom arvsmassan här bör byggas upp, åtminstone på sikt. Ingen vetenskaplig observation ger dock stöd för evolutionslärans hypotes.
 2. Bibeln beskriver hur materia, liv och människor är designade av en intelligent skapare. Detta innebär att naturen bör uppvisa design på olika nivåer, vilket den också gör. En konkret skapelsemässig förutsägelse är att människans arvsmassa inte borde vara full av den genetiska bråte som evolutionister tidigare trodde var efterlämningar från forna evolutionsstadier. Moderna observationer har visat att det mesta av detta så kallade ”skräp-DNA” har viktiga funktioner i regleringen av de genetiska processerna. Återigen enligt Bibelns förutsägelser, men tvärt emot evolutionisternas.
 3. Den bibliska syndafloden borde lämnat efter sig sediment avsatta i snabb takt, till skillnad mot evolutionisternas – eller rättare uniformisternas – förutsägelser om långa tider mellan lagren. Plana ytor mellan lagren med avsaknad av floddalar, kemiskt vittring, växters rötter och djurs hålor bekräftar Bibeln, inte miljontals år (Bild 3).

Bild 3. Plana ytor mellan fossillagren (här i Grand Canyon), utan floddalar och vittring, tyder på att lager lagts på lager i snabb följd. (Illustation från “Intelligent skapelsetro” av artikelförfattaren.)

 1. Den bibliska syndafloden förutsäger också den ordning i vilken vi borde finna fossil i de sedimentära lagren. En översvämning av denna kaliber, tillsammans med faktumet att djur lever i olika ekozoner, sjunker olika fort samt förflyttar sig olika lätt, förutsäger tämligen exakt den observerade fossila ordningen. Som kontrast mot detta gör evolutionsläran inga andra förutsägelser än sådana som härstammar från läran självt. Evolutionsträdet skapas från den fossila ordningen och används sedan till att göra förutsägelser om den fossila ordningen. Naturligtvis blir detta ett cirkulärt resonemang.
 2. En så dramatisk och nyligen inträffad händelse som syndafloden borde även ha satt tydliga spår i mänsklighetens minne. Att så också är fallet, omvittnar de talrika flodberättelser som finns i nästan alla kulturer världen över. Etnologernas teorier om mytbildning förklarar varken varför samma, eller åtminstone mycket lika, berättelse kan uppkomma i oberoende kulturer eller varför inte andra katastroforsaker än vatten är lika vanliga.
 1. Bibeln beskriver i Första Moseboken 11 hur mänskligheten spreds från Babel (Bild 4) efter att Gud förbistrat deras språk. Detta borde leda till ett antal klart urskiljbara språkgrupper. Lingvisterna har identifierat sådana ”språkfamiljer” och har trots evolutionistiska förväntningar inte lyckats hitta några utvecklingsmässiga kopplingar mellan dem (moderna låneord naturligtvis undantagna). Däremot finns gott om sådana kopplingar inom respektive språkfamilj.

Bild 4. Konstnärens Bruegels (1525-1569) syn på hur Babels torn kan ha sett ut. (Tavlan finns i konsthistoriska museet i Wien.)

 1. Bibelns Gud är moralisk vilket gör att vi också kan förvänta oss moral hos hans avbild människan. (Och nu talar vi om existensen av moral, inte efterlevnaden av densamma.) Även evolutionsläran kan förvänta sig moral, men bara sådan som maximerar den egna avkomman. Existensen av annan moral borde därför motbevisa evolutionen, till exempel celibat, preventivmedel, abort, homosexualitet samt förbud mot mord och otrohet. Allt detta är visserligen inte exempel på den moral Bibeln föreskriver, med detta kan förklaras med punkt 3. Däremot har evolutionister stora svårigheter med att förklara det som kamouflerade överlevnads- och fortplantningsmekanismer.
 2. Det sista exemplet på förutsägelser från Bibeln är nog det svåraste att förstå. Samtidigt det mest fantastiska, åtminstone om någon frågar mig. Bibelns Gud är källan till allt liv. När han skapar talar han det till existens. ”Gud sade…” återkommer gång på gång i Första Mosebokens första kapitel. Viktiga egenskaper hos Gud är just liv och språk. Johannesprologen uttalar majestätiskt ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud” (Joh 1:1). Senare i samma evangelium säger Jesus ”Jag är vägen och sanningen och livet” (Joh 14:6) Kopplingen mellan språk och biologiskt liv blir mycket tydlig i Joh 1:14: ”Ordet blev kött…”. En biblisk förutsägelse är därför att liv är kopplat till språk. Denna har besannats med all önskvärd tydlighet genom den moderna molekylärbiologin. Det fysiska livet består i allt väsentligt av kodad information som lagras, editeras, kommuniceras, tolkas och ageras på, det vill säga livet ”är” språk. ”Om Livets Ord är det vi vittnar” (1 Joh 1:1)

Detta var några exempel på förutsägelser från Bibeln som forskningen besannat. Några av dem har egentligen också falsifierat (motbevisat) evolutionsläran, men denna läras förespråkare brukar tillåta sig andrahandsförklaringar av olika slag för att inrymma även de bibliska förutsägelserna. (Se min artikel här, sammanfattad här.)

Den bibliska skapelsetron gör också andra än de här listade förutsägelserna, vilka (ännu?) inte besannats av forskningen. Institute for Creation Research forskar till exempel på att finna biologiska mekanismer som hindrar ett skapat slag att omvandlas till ett annat skapat slag, se här. Upptäckten av sådana mekanismer borde entydigt falsifiera evolutionsläran. Men jag undrar om så blir fallet. Tidigare falsifieringskriterier som besannats har inte fått som resultat att evolutionsläran övergetts. Ett exempel på detta är att den namnkunnige evolutionisten J.B.S. Haldane sent på 1940-talet förutsade att roterande system i naturen skulle falsifiera evolutionsläran, se här. Detta eftersom sådana system inte fungerar annat än fullt färdiga, och då kan inte det naturliga urvalet plocka fram dem i många små steg. Idag har forskarna upptäckt roterande system i naturen. De finns både hos flagellen och hos ATP-syntasen. Evolutionsläran borde alltså enligt evolutionisternas egna uttalanden vara historia, men man har hittat på mekanismer för att slippa denna hemska slutsats. Vetenskap eller inte? Döm själva!

Källa: http://gardeborn.se/artiklar/vetenskapliga-argument-for-skapelsetro.html

One Comment

 1. I found your weblog web site on google and examine a few of your early posts. Proceed to maintain up the excellent operate. I just further up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for ahead to reading extra from you in a while!…

Leave a Reply