David Wilkerson: Ur boken SYNEN 1972- Den kommande världskyrkan.

Här följer stycket ur Synen från 1972:

En av de mest erkända profeterna i vår tid såg vad som nu håller på att ske och redan 1972 i boken SYNEN skriver Wilkerson på sid 66 -68

En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den Romersk Katolska Kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt, På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen.

Denna Superkyrka kommer att bli andlig bara till namnet, man använder fritt Jesu Kristi namn, Men är själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, Väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten att fylla alla mänskans behov och man kallar folk till ett förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna.

Just när det ser ut som om den ekumeniska rörelsen skulle dö får vi se en underlig kedja av händelser som åstadkommer ramen för denna ekumeniska union. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ledarna och får sin vilja igenom.

Denna union kommer att betrakta Påven mer som en politisk ledare än som en andlig sådan. Även de protestantiska ledarna utövar påtryckningar på Rom som i sin tur gör eftergifter.

Man begär inte att dessa skall betrakta den helige fadern som kyrkans ofelbara huvud, utan protestanterna kommer istället att acceptera hans politiska ledarskap, men ej hans roll som Petri efterträdare. Jag menar inte att Påven eller någon annan kyrklig ledare i denna Superkyrka gör sig skyldig till antikristliga handlingar. Bibeln har mycket att säga oss i det ämnet men nu är inte tid att spekulera i det. Jag ser nämligen något annat som skrämmer mig. Jag ser en Arme´ av karriärmänskor inta de mest inflytelserika posterna i denna Superkyrka.

Många av dessa kommer att vara ogudaktiga, antikristliga och besatta av tanken att denna Superkyrka måste bli en Politisk maktfaktor som är stark nog att utöva påtryckningar mot de som opponerar sig mot den. Medan de som innehar de högsta posterna talar om underverk kärlek och försoning så kommer mutkolvarna under dem att plåga förfölja de religiösa organisationer som motsätter sig deras ledarskap.

I början går man försiktigt tillväga då man bildar denna kyrka. Det börjar med gemensamma studie och forskningsprogram. Sedan följer gemensamma företag utan förpliktelser från något håll. Men liberala protestantiska ledare från England och Usa förenar sig med liberala Katolska teologer från Europa i ett försök att pressa fram ett Ekumeniskt mirakel. Den legala politiska sammanslagningen befinner sig fortfarande rätt långt borta. Men det informella samarbetet för unionen är redan igångsatt.

På SIDAN 71 – 72

Karismatiska Katoliker som betraktar sig som medlemmar i Jesu Kristi osynliga och övernaturliga kyrka kommer att möta svår förföljelse. Den Romersk Katolska Kyrkan kommer att hala in välkomstmattan för de katoliker som talar i tungor och har en pingstbetonad undervisning om den Helige Ande. Präster blir föremål för politiska påtryckningar från höga vederbörande och uppmanas att ”släcka elden”

 Du kan vänta dig att Påven kommer att inta en negativ ståndpunkt till den Karismatiska rörelsen bland katoliker. ”Snart är smekmånaden slut” Du kommer snart att få se katolska tidskrifter vända sig emot denna väckelse inom de egna leden. Man kommer att begära en ”upprensning” och det kommer att börja som en försiktig trend, men kommer att öka i styrka så att Karismatiska Katoliker råkar ut för stark förföljelse från de egna leden.

Källa: Elvorochjanne

Leave a Reply