Har vi nått fram till “The Right Crisis” ?

,Sensommaren 1971 har under de senaste 50 åren allt mer kommit att framstå som enavgörande punkt i den senare utvecklingen av de globala ekonomierna.Efter kriget rådde genom Bretton Woodsystemetett fastkurssystem där växlings-kursen för länders valutor gentemot den amerikanska dollarn fastslogs.Mot slutet av 60-talet ökade inflationstrycket i världsekonomin och i augusti 1971 förmådde USA inte längre leva upp till Bretton Wood och president Nixon upphävde rätten att lösa in US-dollar mot guld. I mars 1973 gick systemet med fasta dollarbaserade växelkurser definitivt i graven och US-dollarn fick flyta fritt mot andra valutor. Detta fick en helt avgörande betydelse för ländernas valutasystem då man nu inte längre var bundna till guldet vilket öppnade möjligheten att öka penning-mängden, det vill säga varje enskild centralbank kunde starta sedelpressarna även om vissa valutaregleringssysteminfördes, exempelvis inom dåvarande EG.Under det senaste halvseklet har denna utveckling fått förödande konsekvenser för ländernas skuldsättning. Aldrig tidigare i historien har världen varit skuldsatt på det sätt som nu råder. Stora delar av det globala systemet har uppnått skuld-mättnad, det vill säga ett tillstånd i ekonomin där nya krediter kostar mer än vad motsvarandekrediter tillför. Covid-pandemin har sedan i våras genererat en fullständig hysteri i skapandet av nytt ”luftkapital”och de stora centralbankernas balansräkningar har stigit med $7 biljonereller 35 procent(se graf),vilketökat beroendet frånregeringar och centralbanksinterventioner. Skuldenbland världensstörre ekonomierhar nu till och med överträffat efterkrigstidens skuldnivåer.Pandemin uppstod samtidigt som det internationella banksystemet var på väg att imploderaunder hösten 2019.Civid-19 blev det idealiska motivet till att genom-föra enskenande kreditgivning och på så sätt maskera den egentliga sjukligheten i de globala ekonomierna.Med hänvisning till de finansiella skador som ned-stängningarna orsakatkan man nu i princip tillföra obegränsat med krediter i de finansiella systemen.Centralbankerna verkar nu redo att inleda sitt största maktspel någonsin.Fed, ECB och IMF liggeri startgroparna för att introducera digitala valutor.Enviktig hörnsten i styrmekanismen mot en ny världsordning (NWO) är kontrollen över den globala ekonomin.För att realiseraen NWOkrävs ett sofistikerat kontrollsystem där människor accepterar dess spelregler. En viktigåtgärd är att skapa rädsla. Exempelpå detta är ”terrorattacken” mot World Trade Center 2001 samtunder årtionden ett nitiskt basunerande om ett skenande klimathot och klimatförändringarnas fasor.The Right CrisisThe Great ResetThe Right CrisisThe Great ResetThe Right CrisisThe Great ResetThe Right CrisisThe Great ResetThe Right CrisisThe Great ResetDessa styrmedel har dock inte fått för Eliten önskad effekt, inte fångat män-niskornas uppmärksamhet och efterlydnad på det sätt som man hoppats på.Något annat krävdes för en global kontroll. Lösningen blev ett för ögat osynligt virus som drabbar blint, stänger ner hela samhällsstrukturer och därmed skakar om hela världsekonomin. En genial lösning för initierandet av ett globalt kontroll-samhälle.Den fullkomliga insikten om ursprunget till SARS-CoV-2 är höljdi dunkel men ett flertal oberoendevirologeroch vaccinexperter pekar i en och samma riktning, virusets struktur ärskapat av människohand.Vad vi nu ser kan vara det som David Rockefeller påtaladei FN redan 1994. ”All we needis the right crisis and the people will accept The New World Order.”(Allt vi behöver är den rätta krisen och folk kommer att accepteraDen NyaVärlds-ordningen.)Världen kommer inte att återgå till vad den varit. Rädsla, vacklande ekonomier, risken för livsmedelsbrist och en osäker framtid är fundamentet i den globalistiska agenda som syftar till att skapa ett kontrollsamhälle och en värld under förtryck. Den Elit som idag styr vår värld har aldrig valts av folket,ändå skär man i vår frihet bit för bitoch de medborgliga rättigheterna kommer tillslut att vara utraderade. World Economic Forum (WEF),Bank for InternationalSettlements(BIS),International MonetaryFund (IMF) Concil on Foreigen Relations (CFR), Världsbanken, BilderberggruppensamtVatikanen är några exempel på dessa grupperingar. Verktygen för genomförandet av denna NWO liggertill stora delarinom ramen för WEF:s The Great Resetoch FN;s Agenda 2030. Om vi jämför strategierna för dessa finner vi att de smälter samman i en och samma agenda. WEF och dess ledare Klaus Schwab (bildennedan) har nu till stor del tagit ledningen för den kommandeutvecklingen.Schwabhävdar att den finansiella eliten aldrig kommer att tillåta livet att återgå till det normalaefter Covid-19 ochatt slutförandet av The Great Resetkräver en grundlig översyn av ekonomi, politik och samhälle, det vill säga en global transformering. Vidare betonar man att en sådan omfattande omvandling kräver förändring av mänskligt beteende och därför är även transhumanism(självförgudning) en del av programmet.Vi känner igen dessa tankar från 2015 års FN dokument Agenda 2030,Trans-forming Our Worldför en hållbar utveckling och deras 17 mål som är en utvidgning av den tidigare Agenda 21.De drivande i The Great Resethävdar dock att FN misslyckats med att åter-upprätta ”ordningen”i världen och inte med kraft förmått att gå vidare med Agenda 2030. Man hävdar att misslyckandet har sin grund i dess byråkratiska, långsamma och motstridiga sätt att arbeta. Åtgärderna från WEF:sorganisations-kommitté bedömsdäremot som snabba och effektiva. The Right CrisisThe Great ResetThe Right CrisisThe Great ResetThe Right CrisisThe Great ResetThe Right CrisisThe Great ResetThe Right CrisisThe Great Reset”Återställningen” omfattar en rad olika områdendär främstden Fjärde Industriella Revolutionen(4IR) och en finansiell reset därkraftiga globala valutareformer står högst på dagordningen.Det har från flera håll och under flera år talats om en kommande ”reset”.Begreppet introducerades officiellt redan 2014 av dåvarandeIMF-chefen Christine Lagardepå World Economic Forumsårliga möte i Davos. Lagardepekade då på vikten av en reset av penningpolitiken, den finansiella sektorns regleringsmiljö och strukturella reformer av globala ekonomier.För att en reset och de elitistiska målen skall uppnås kan inte den amerikanska dollarn tillåtas ha en fortsatt dominans i den globala handeln. I slutändan måste US-dollarn demonteras för att gradvis flytta världen närmare den elitistiskautopin att assimilera nationella valutor in inågon form av en global digital valuta. Oftast nämnsett revideratSDR-systemsomett möjligt alternativ.Ettviktigt steg i förberedelsen för införandet av en korg av digitala fiatvalutor togs2016 då den kinesiska renminbin bereddesplats i den nuvarande samman-sättningen av valutakorgenSDR.Ekonomi-och ädelmetallexperten Jim Sinclairsamt tidigare aktiemäklaren och nu sedan länge en expert inom den internationella guldhandeln Bill Holterdriver tillsammansekonomi och ädelmetallbloggenJim Sinclair ́s Mine Sets. Sinclair/Holter har under flera år hävdat att den finansiella kollapsen kommer att ske i två steg. En första fas med någon form av elitskapad digitalSDR-valuta vilkende benämnerman madereset, en fas som de menar nu inleds.Denna reset kommer docksnabbt att fallera och endast bestå under en mycket kort period. Orsaken är att den bygger på sammanormmed fiatvalutor som de senaste fem decenniernavisat sig ohållbar då den endast förlitar sigpå för-troende.De andra fasen blir den som totalt kommer att skaka om allt som kan skakas. Hela den globala strukturen som vi känner den kommer att kullkastas och då inte enbart inom den finansiella sektorn. Denna reset kommer att vara okontrollerad och Sinclair/Holter kallar denna andra fas reset from mother nature(som dåegentligen kan benämnas Guds reset). Denna andra fas kommer att påverka ALLT och orsaka totalt kaos.Livsnöd-vändiga förnödenhetersom mat, vatten etc kommer ALLAatt lida brist på och orsakar dåhyperinflation. Icke nödvändigaprodukter och lyxvaror som inte är livsnödvändiga kommer istället att drabbas av deflation.Ett prisfall som även kommer att påverkafastighetsmarknaden, detta på grund av frysta krediter.Så långt Sinclair/Holter. Om vi funderar över deras tes så hamnartankarna osökt hos Johannes beskrivning av sin syn i Uppenbarelseboken. Upp 17:12Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike.Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar.(Folkbibeln 2015)Jmf Daniel 7:24(Folkbibeln 2015). Eventuellt Fas 1.Upp 6:5Och när han bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga: Kom och se. Och jag såg, och se, en svart häst, och han som satt på den hade en vågskål i sin hand. 6. Och jag hörde en röst mitt ibland de fyra varelserna säga: Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada.(Reformationsbibeln2017). Eventuellt Fas 2. Olja och vin förknippas i Bibeln ofta med rikedom och lyx, det vill säga i den rådande situa-tionenicke nödvändigaprodukter.WEF:s årliga januaritoppmöte i Davos; Schweiz kommer 2021 att framflyttas och gå av stapeln i Lucerne-Bürgenstock, Schweiz, 18-21 maj.Årsmötet kommer dessutom att föregås av Davos Dialogues,ett digitalt möte på hög nivå under veckan som inleds med 25 januari. Inflytelserikaglobala ledare kommer då att dela sina åsikter om världens tillstånd 2021.The Right CrisisThe Great ResetThe Right CrisisThe Great ResetThe Right CrisisThe Great ResetThe Right CrisisThe Great ResetThe Right CrisisThe Great ResetI en News Releasefrån WEFdaterad7 oktober heter det att: Årsmötet 2021 kommer att hållas kring temat The Great Reset. Mötet kommer att fokusera på de lösningar som krävs för att ta itu med världens mest pressande utmanin-gar.Globala ledare kommer att samlas för att utforma en gemensam åter-hämtningsväg, för att formaThe Great Reseti tiden efter Covid-19och bygga upp ett mer sammanhängande och hållbart samhälle.SLUT CITAT.Observera formuleringen: utforma en gemensam återhämtningsväg.Grunden och förutsättningarna för genomförandet av den nu aktuella The Great Reset lades i realiteten redan 1971 i samma ögonblick som USA upphävde rätten att lösa in US-dollar mot guld. Nu femtio år senare har man slutligen genom de digitala sedelpressarna lyckats nå fram till den fasdär man i avgörande grad skuldsattallt och alla, enförutsättning för att krascha systemet och etablera en global världsordning.WEF:s målsättning visar på en strävan mot en dystopisk elitistisk världsordning i kölvattnet av de ingripandensom Covid-19 pandemin orsakat. En byggnation av ett nytt Babels torn, ett högmod hos en satanistisk elit att blilika Gud.

/Rune

Källa: Elvorochjanne.se